Polityka prywatności

Polityka prywatności

eXPRESJA sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Okopowa 56/151, 01-042 Warszawa) szanuje Państwa prawo do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność. Prosimy zapoznać się z naszymi zasadami polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest eXPRESJA sp. z o.o.  (dalej: eXPRESJA )z siedzibą w Warszawie (ul. Okopowa 56/151, 01-042 Warszawa). Dane zbierane przez eXPRESJA  przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”),  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 Przetwarzanie

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne prawa

Posiadają Państwo prawo do żądania od eXPRESJA dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili. Niektóre z tych uprawnień – w szczególności w związku z wykonywaniem umowy, mogą nie przysługiwać.

 

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie eXPRESJA. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską eXPRESJA zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe szczegółowe informacje dla poszczególnych kategorii odbiorców

I.  Kontrahent/Dostawca/Podwykonawca/Osoba Współpracująca

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy, Administrator będzie mógł przechowywać Pani/Pana dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało tym, że umowa nie będzie mogła być wykonywana.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: biuro rachunkowo-księgowe,  autoryzowany system IT, home.pl, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych.

II. Klient

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest utrzymywanie kontaktu z Klientem i informowanie go o nowościach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni – przesyłanie news letterów)  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy, Administrator będzie mógł przechowywać Pani/Pana dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania umowy/wysyłania ofert. Niepodane danych do przetwarzania będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie wykonywanie umowy/przesyłanie ofert.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: biuro rachunkowo-księgowe,  autoryzowany system IT, home.pl, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych.

III. Potencjalne osoby do współpracy/Klienci

 1. Państwa dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres Email pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł (internet).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest nawiązanie  kontaktu z nowym Klientem i informowanie go o nowościach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni – przesyłanie news letterów)  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, po uprzednim uzyskaniu zgody na przesyłanie news letterów drogą elektroniczną.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania ww. zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: home.pl, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych.

IV. Osoby zatrudnione u Kontrahenta/Dostawcy/Podwykonawcy/Osoby Współpracującej

 1. Państwa dane osobowe Administrator otrzymał od Podmiotu/Osoby, w którym/u której są Państwo zatrudnieni, w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy tym Podmiotem/tą Osobą i Administratorem, chyba że sami Państwo nawiązali z nami kontakt w związku z wykonywaniem ww. umowy.
 2. Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, nr. telefonu służbowego i adres służbowy Email będą przetwarzane w celach wykonania ww. umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci obowiązku wykonania zawartej umowy).
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy, wzgl. do czasu zatrudnienia Pani/Pana w ww. Podmiocie/u ww. Osoby. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonywania umowy. Niepodane danych do przetwarzania będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie wykonywanie umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  autoryzowany system IT, home.pl, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych.

 

V. Uczestnicy/Goście organizowanych przez nas wydarzeń

 

 1. Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje od podmiotów/osób (najczęściej są to Państwa Pracodawcy, Klienci, Kontrahenci, inne osoby, z którymi Państwo współpracujecie bądź pozostajecie w stałych kontaktach), które zleciły Administratorowi przygotowanie wydarzenia i zaproszenie Państwa na to wydarzenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci obowiązku wykonania zlecenia). Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia otrzymujecie Państwo na wysłanych do Państwa zaproszeniach.
 2.  Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, nr. telefonu służbowego, adres służbowy Email oraz adres zamieszkania/pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu zaproszenia Państwa na wydarzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, i zapewnienia Państwu możliwości  udziału w atrakcjach zaplanowanych w czasie tego wydarzenia.
 3. Jeżeli, że względu na charakter i cel wydarzenia Administrator będzie potrzebował od Państwa dodatkowych informacji, jak np.: dotyczących preferencji żywieniowych, rozmiaru ubioru czy innych informacji, będzie przetwarzał te dane za wyraźną zgodą uzyskaną od Państwa.
 4. Państwa dane przechowywane będą do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z udziałem Państwa w wydarzeniu bądź do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed SN prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Podanie i przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału Państwa w wydarzeniu.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  podwykonawcy biorący udział w przygotowaniu wydarzenia, home.pl, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych.

 

Scroll to Top